Naar aanleiding van het voorlopig stilleggen van de ontwikkelingen bij Hof van Cranendonck door initiatiefnemer Leo van Gansewinkel, is dit reactie van de gemeente Cranendonck.
De directie van Hof vanCranendonck heeft de gemeente meegedeeld dat alle werkzaamheden voor de ontwikkeling en
realisatie van het project Hof van Cranendonck tot nader order worden opgeschort. Hof van Cranendonck bezint
zich nu of, en zo ja in welke vorm het project zal doorgaan. Het standpunt van onze gemeente is ongewijzigd:
wij willen dat Hof van Cranendonck wordt gerealiseerd.
“Als gemeente zijn wij al geruime tijd in onderhandeling over de randvoorwaarden waarbinnen Hof van Cranendonck gerealiseerd dient te worden”, licht wethouder Carola Meuwissen toe. “Het beeldkwaliteitsplan is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, waarmee het ruimtelijke kader van Hof van Cranendonck wordt bepaald. Over dit beleidsstuk is er ook overeenstemming met Hof van Cranendonck. De onderhandelingen tussen de gemeente en Hof van Cranendonck spitsen zich onder andere toe op de herinrichting van De Molenheide, de evenementen en de financiële haalbaarheid.”
Onveranderd positief
“Wij onderstrepen dat we nog steeds wensen mee te werken aan de ontwikkeling en realisatie van Hof van Cranendonck”, aldus de wethouder. “Wij willen echter benadrukken dat zorgvuldigheid absoluut een uitgangspunt is. Wij staan positief ten opzichte van Hof van Cranendonck. Wij hebben de taak om toe te zien op een doordachte ontwikkeling en realisatie. En daaraan, zo verzekeren wij u, verandert niets.”
Gemeenteraad stelt duidelijke kaders
Tijdens de commissievegadering van 16 september stond een aantal onderwerpen over Hof van Cranendonck op de agenda. Het College stelde voor om deze stukken bestuurlijk te behandelen, ongeacht het opschorten van alle werkzaamheden door Hof van Cranendonck. Wethouder Meuwissen: “Het opschorten van onderhandelingen is in complexe projecten zoals Hof van Cranendonck immers geen ongebruikelijke stap. Mocht de
directie van Hof van Cranendonck besluiten om de werkzaamheden te hervatten, dan heeft de gemeenteraad in ieder geval duidelijke kaders gesteld. En als gemeente zijn wij ervan overtuigd dat binnen deze kaders Hof van Cranendonck op een zorgvuldige en acceptabele wijze gerealiseerd kan worden. Dat wil zeggen: weloverwogen en passend in het prachtige landschap van De Baronie van Cranendonck.”
Tijdens de commissie vergadering zijn alle stukken doorgeleid naar de gemeenteraad. Dit betreft de Bestuursopdracht, Nota van Inspraak en Vooroverleg, het Beeldkwaliteitsplan en de Risicoanalyse. De laatste drie zijn als hamerstukken aangemerkt. De stukken die de commissie op 16 september heeft behandeld, kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Cranendonck. Dit systeem kunt u inzien via onze website www.cranendonck.nl.
Als u zoekt op de commissievergadering van 16 september vindt u alle stukken met betrekking tot Hof van Cranendonck.