Hof van Cranendonck heeft op 24 september per brief bekend gemaakt dat zij het project Hof van Cranendonck beëindigt. Als redenen voert Hof van Cranendonck onder andere aan de steeds zwaardere eisendie de gemeente stelt, stijgende kosten, bestuurlijke besluitvorming en communicatie met de omgeving. In dit persbericht informeren wij u hierover.
Steeds groter wordend project
Vanaf 2011 is Hof van Cranendonck groter geworden als gevolg van wijzigingen door de initiatiefnemer. Het project is gegroeid qua fysieke omvang, het aantal aan te wenden hectaren en het aantal te verwachten bezoekers. Met de groei van Hof van Cranendonck groeien ook de negatieve effecten op de omgeving die gecompenseerd moeten worden. Het gaat hierbij onder andere om de natuurcompensatie, waaronder de ecologische hoofdstructuur en de herinrichting van de Molenheide. Dit brengt logischerwijze kosten met zich mee. Wat dit laatste betreft heeft de gemeente Cranendonck in haar brief d.d. 11 september 2014 aangegeven een substantiële financiële handreiking te doen. Hierop is vanuit Hof van Cranendonck geen reactie gekomen.
Tegemoetkomingen
De gemeente heeft er alles aan gedaan om Hof van Cranendonck binnen de wetgeving en aanvaardbare bestuurlijke en maatschappelijke kaders tegemoet te komen. Zo is de gebiedsvisie ten voordele van Hof van Cranendonck aangepast. Ook heeft de gemeente een zienswijze geschreven op het Provinciaal Structuurplan die is gehonoreerd. Tevens heeft de gemeente een Team Ruimtelijke Kwaliteit aangesteld, waarvan de inspanningen hebben geresulteerd in een aanzienlijke verbetering van de plannen.
In de brief van Hof van Cranendonck werd aangehaald dat bestuurlijke standpunten die worden ingenomen in een stuurgroepbijeenkomst, niet door ambtelijke medewerkers worden gevolgd. Hierin herkent het college zich niet. De besluiten binnen de gemeente worden immers genomen door het college en de gemeenteraad en niet door de stuurgroep.
De gemeente was en is nog steeds positief over Hof van Cranendonck, wat ook blijkt uit het doorgeleiden van een aantal essentiële documenten en plannen aan de raad die een voorspoedige ontwikkeling van Hof van Cranendonck mede faciliteren. Dit zijn de Bestuursopdracht, Nota van Inspraak en Vooroverleg, het Beeldkwaliteitsplan en de Risicoanalyse. Zoals u uit eerdere communicatie heeft gelezen zijn de laatste drie zelfs aangemerkt als hamerstukken.
Communicatie met onze bewoners
Tot slot is Hof van Cranendonck van mening dat de communicatie met de omgeving het project een molensteen om de hals heeft gelegd. In een vroeg stadium is door de gemeente Cranendonck het belang van structurele communicatie aangegeven. Met name gezien de groeiende omvang van het project voorzag het college mogelijk groeiende weerstand. Als gemeente willen wij transparant met onze inwoners communiceren. Het college is van mening dat zij dit met open vizier heeft gedaan en inderdaad met een groeiende frequentie en intensiteit.
De gemeente Cranendonck betreurt het ten zeerste dat het project nu door Hof van Cranendonck is beëindigd. Zoals Hof van Cranendonck per brief aangeeft, ziet ook het college kansrijke mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, toerisme en recreatie. Maar uiteraard wel binnen de juiste en nog door de gemeenteraad vast te stellen kaders, volgens de wettelijke procedures en op basis van een transparante communicatie met onze inwoners.