Dorpsraadvergadering maandag 13 oktober 2014 van 19:30 uur tot 21:30uur.
Locatie: Basisschool de Talententoren.
De vergaderingen van de dorpsraad zijn openbaar, u bent van harte welkom

AGENDA
1.Welkom
2. Mededelingen, vaststellen agenda
3. Burgerinitiatieven,
4. Vaststellen notulen/actielijst
5. Ingekomen post
6. Stand van zaken Werkgroep Maatschappelijk
7. Stand van zaken Werkgroep Infrastructuur
8. Rondvraag
9. Sluiting