Cranendonck Actief! doet oproep aan Leo van Gansewinkel

Cranendonck Actief heeft gisteren een open brief gepubliceerd richting Leo van Gansewinkel in een poging het overleg over het Hof van Brabant weer op gang te brengen.

“Nu initiatiefnemer Leo van Gansewinkel besloten heeft om het project niet door te zetten, rijst alom de vraag: hoe heeft dit kunnen gebeuren? In de diverse media is het zwarte pieten al begonnen, zoalsons Nederlanders eigen is. En dat zouden we niet moeten doen.

Cranendonck Actief! (CrA!) heeft vanaf de eerste berichten over de plannen van HvC zich positief opgesteld ten aanzien van het initiatief. Met name de eerste, veel kleinschaligere plannen vonden we een verrijking voor het gebied. Maar zelfs toen de opzet veel groter werd, zagen we dat -met name het Team Ruimtelijke Kwaliteit- een opzet leverde die ons inziens zeker acceptabel was, alle belangen afwegende. Maar: we zijn nooit blind achter het plan aangelopen.Er zijn teveel voorbeelden van overheden die zich blind staarden op projecten die nadien een gigantische zeepbel bleken en waarbij uiteindelijk de burger de rekening betaalde. Of dit ook bij het HvC het geval zou zijn geweest, zullen we vooralsnog niet weten maar onze burgers mogen van een verantwoordelijk bestuur en raad verwachten dat ze plannen waar ondernemers mee komen nuchter en met medeneming van alle belangen wegen. Dat er in dat proces grenzen en voorwaarden gesteld worden, wordt door voortvarende ondernemers wel eens als lastig of stroperig ervaren. Maar het alternatief is een land waar ondernemers het helemaal voor het zeggen hebben en dat dat lang niet altijd goed afloopt,hebben de afgelopen jaren wel bewezen.

De lokale en provinciale overheid is vér gegaan om de plannen van HvC te faciliteren.Dat dat nog niet ver genoeg is naar de zin van de initiatiefnemers, is te betreuren maar kan een bestuur dat alle belangen moet afwegen, niet kwalijk genomen worden. Zullen er aan de kant van ons bestuur fouten gemaakt zijn?Ongetwijfeld. Dat kan niet anders in zo’n complex proces. Maar gaat de initiatiefnemer geheel vrijuit? Dat zal evenmin het geval zijn. Tijdens de bijeenkomst die het gemeentebestuur op woensdag 24-9 hield voor raad en pers,heeft CrA! dan ook gevraagd op termijn een zgn. feitenrelaas op te stellen.Niet om de zwarte piet bij de ene of de andere partij neer te leggen, maar om twee andere redenen. Ten eerste om een duidelijke en feitelijke verantwoording naar onze burgers af te kunnen leggen en ten tweede: om allemaal van te leren.

Maar véél belangrijker nog is, dat partijen nu niet in de loopgraven gaan zitten en elkaar met modder gaan bestoken. Daarom is de voornaamste actie ons inziens dat bestuur en initiatiefnemer om tafel gaan zitten om te kijken of -en zo ja: hoe- het project vlot getrokken kan worden. De inschakeling van een onafhankelijk mediator daarbij, lijkt ons dan overigens een goede zaak. Zowel de gemeente als initiatiefnemer hebben er al héél veel tijd en geld ingestoken en de deuren nu volledig op slot gooien en elkaar de schuld lopen geven, levert alleen maar verliezers op. Niet alleen bij de twee genoemde partijen, maar ook bij onze burgers en het bedrijfsleven.

Het zal de komende weken wel duidelijk worden of partijen de kracht en moed vinden over hun eigen schaduw heen te stappen, even diep adem te halen en in constructief overleg te treden. Van wat we tijdens de eerder genoemde bespreking van het college hebben gehoord, zijn die daar zeker toe bereid. Het is af te wachten of die bereidheid er ook is bij HvC, en dan met name bij de persoon die uiteindelijk hun beleid bepaalt: Leo van Gansewinkel. Onze persoonlijke oproep is daarom: “Mijnheer Van Gansewinkel: u heeft heel veel bereikt in uw leven. Daar hebben we groot respect voor. Laten we samen kijken hoe we het mooie dat HvC in zich heeft, toch tot bloei kunnen brengen met respect voor mens en natuur. Laat een mislukking van HvC niet datgene zijnd at in onze -en ook uw- gemeenschap tot in lengte van dagen blijft hangen.”

Zo schrijft Cranendonck Actief