HEEZE-LEENDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 29 september de sluitende begroting 2016 gepresenteerd. De gemeenteraad stelt deze op 2 november 2015 definitief vast.

Hetcollege meent er in geslaagd te zijn om op een structureel voordelig saldo uit te komen zonder extra bezuinigingen. De financiële positie van de gemeente is zonder meer gezond te noemen.

Enkele belangrijke punten
– De tarieven voor afvalinzameling stijgen niet.
– Het nieuwe rioolplan is verwerkt in de begroting. De stijging van de rioolrechten is daardoor beperkt tot 1% (alleen het inflatiepercentage), terwijl in vorige jaren de stijging ruim 4% bedroeg. In december 2016 worden de tarieven definitief vastgesteld.
– Overige lasten stijgen alleen met de inflatiecorrectie.

De lasten en baten van de 3 Decentralisaties zijn budgetneutraal in de begroting opgenomen. Immers, beleid volgt geld. Het gehele coalitie akkoord is verwerkt. De gevolgen van de septembercirculaire van het Rijk voor onze gemeente worden nog bestudeerd. De uitkomsten van deze circulaire worden via een Addendum nagestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van de begroting door de raad op 2 november.

Nieuwe ontwikkelingen

Camerabeveiliging
De gemeente gaat cameratoezicht inzetten op de toegangswegen van de gemeente om inbraken in woningen, bedrijven, motorvoertuigen etc. beter op te kunnen lossen. Naast de toegangswegen komen ook camera’s bij het NS-station. De gemeente gaat dit zogenaamde ‘publieke’ cameratoezicht samen met Stichting CrimiNee opzetten.

Energiecoöperatie
De gemeente Heeze-Leende faciliteert burgers bij het oprichten van een energiecoöperatie. De energiecoöperatie gaat zich inzetten op energiebesparing en duurzame energieproductie.

Domotica en E-zorg
De gemeente sluit graag aan bij initiatieven van zorgaanbieders en burgerinitiatieven. Het is van belang dat er voor dergelijke initiatieven voldoende draagvlak bestaat. De gemeente kan een initiërende en eventueel faciliterende rol spelen (bijvoorbeeld via subsidies).

Bestemmingsplan De Bulders
De Bulders Woningbouw BV verwerft op dit moment de resterende percelen om de aanleg van een randweg om het centrum van Heeze te kunnen realiseren in combinatie met woningbouw in de nieuwe woonwijk ‘de Bulders’. Het daarvoor benodigde bestemmingsplan zal eind 2016 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Afhankelijk van beroepsprocedures kan daarna de weg daadwerkelijk worden aangelegd.

Centrumplan Leende
Vanaf het laatste kwartaal 2015 gaat de architect samen met gebruikers en omwonenden een nieuwe multifunctionele accommodatie (Kindcentrum en Dorpshuis) in het centrum van Leende ontwerpen.

Realisatie Toversnest
In het laatste kwartaal van 2015 wordt gestart met de restauratie en uitbreiding van het Toversnest. Hier komen 77 appartementen, zowel huur- als koop-, inclusief een ontmoetingsruimte en extra diensten.

Continuering Cleanteam
De gemeente Heeze-Leende is trots op haar cleanteam en wil dit ook in 2016 continueren. Het cleanteam bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die onder begeleiding, de openbare ruimte van de gemeente mooier maken door bijvoorbeeld speelplaatsen op te ruimen en verkeersborden te wassen.